Obornik – zamknięty obieg materii

Zwierzęta są karmione paszami, wyprodukowanymi w gospodarstwie lub pochodzącymi z innego gospodarstwa ekologicznego. Obornik, uzyskiwany od zwierząt jest wykorzystywany do nawożenia pól uprawnych. Zamyka w ten sposób obieg materii, krążącej w ekologicznym gospodarstwie. Prawidłowe połączenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą, zapewnia samowystarczalność nawozową gospodarstwa ekologicznego i jest podstawą do utrzymania stabilności i zrównoważenia rolniczego ekosystemu w gospodarstwie.

Dobrostan zwierząt w zagrodzie

Obok produkcji zdrowych roślin w zdrowiej glebie, podstawową zasadą rolnictwa ekologicznego jest chów zwierząt, zgodny z wymogami gatunku. I tak np. trzymanie kur w klatkach jest zabronione, a świnie mają ściółkę i naturalne światło w pomieszczeniach. Wszystkie gatunki zwierząt muszą mieć wybiegi i pastwiska. W rolnictwie ekologicznym zabronione jest stosowanie transferu zarodków, tuczenie zwierząt, stosowanie pasz pochodzenia zwierzęcego oraz pasz, zawierających dodatki syntetyczne i organizmy modyfikowane genetyczne (GMO).

Bakterie mikrofabryki nawozowe

Rolnik ekologiczny nie stosuje szybko działających nawozów mineralnych. Pracuje, wspierając naturalne procesy biologiczne. W trosce o rozwój i zaopatrzenie roślin w ważny składnik, jakim jest azot, uprawia rośliny motylkowe (np. koniczyna, łubiny, groch, bobik) współżyjące z bakteriami brodawkowymi. Bakterie te żyją na korzeniach roślin motylkowych w brodawkach (stąd ich nazwa), wiążąc wolny azot atmosferyczny i udostępniając go roślinom. Rośliny głęboko korzeniące się gromadzą składniki takie, jak fosfor, potas, magnez z głębszych warstw gleby (1 do 1,5m) i przemieszcza je ku górze, dzięki czemu są dostępne dla roślin następnych, płytko korzeniących …

Ochrona roślin przy wsparciu natury

W ekosystemie, jaki panuje na polu, w którym nie stosuje się chemicznych środków, występuje o wiele więcej organizmów, wspierających rolnika ekologicznego w pracy. Organizmy glebowe rozkładają cały materiał roślinny, na którym mogą przetrwać choroby roślin uprawnych. Dżdżownice mieszają i przewietrzają glebę, wpływając na znaczną poprawę jej struktury, a dzięki temu na lepsze zaopatrzenie w wodę i substancje pokarmowe dla roślin uprawnych. Ptaki, chrząszcze i pająki pożerają tysiące szkodliwych owadów.   Pożyteczne owady Rolnik ekologiczny wspiera naturalnych wrogów szkodników roślin uprawnych, zwanych organizmami pożytecznymi, poprzez utrzymywane w gospodarstwie miejsca ich bytowania …

Zmianowanie roślin

W polu, rolnik ekologiczny uprawia wiele gatunków roślin w dobrze zaplanowanym i przemyślanym płodozmianie. Znajomość właściwości roślin uprawnych, ich wpływ na uprawy następcze, stan, w jakim pozostawiają glebę jest nieoceniona. Pomaga w ograniczeniu zachwaszczenia, występowania szkodników i chorób roślin do poziomu nie wpływającego negatywnie na wysokość i jakość plonu. Pomaga również uniknąć sytuacji chorób nieinfekcyjnych, będących wynikiem zmęczenia gleby, powstającego na skutek jej jednostronnego użytkowania. Czasami występowania szkodników i chorób roślin nie da się uniknąć. Wtedy rolnik ekologiczny musi pogodzić się z obniżką poziomu i jakości plonu. Dlatego zawsze w …

Zdrowa gleba, najważniejsze zadanie  

Gleba i utrzymanie jej żyzności jest dla rolnika ekologicznego poważnym wyzwaniem. To przecież jego warsztat pracy. Zachowanie i zwiększanie żyzności gleby poprzez właściwy płodozmian, przeciwerozyjną uprawę gleby (np. ciągłe okrycie gleby przez rośliny), wspieranie życia glebowego i zaopatrzenie w materię organiczną, należą od najważniejszych celów gospodarczych rolnika ekologicznego. Pojawiające się w uprawach choroby roślin, szkodniki, chwasty świadczą o zaburzeniu harmonii życia glebowego.

Zróżnicowanie i integralność gospodarstwa

Rolnictwo ekologiczne kieruje się zasadą, dążącą do zamknięcia obiegu energii i materii w gospodarstwie. Procesy w nim zachodzące oraz zamknięty obieg decyduje o uzyskaniu wysokiej jakości żywności, przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego. Gospodarstwo traktuje się jak jeden organizm. Taki system wpływa korzystnie na utrzymanie długoterminowej stabilność produkcji. Płodozmian, dobór gatunków i odmian roślin oraz ras zwierząt dostosowuje się do warunków siedliska. Prowadząc w ten sposób produkcję rolnik uzyskuje stabilność agro-ekosystemu. Dobrze zaplanowany i przemyślany płodozmian to połowa sukcesu. Niektóre gatunki roślin pozostawiają złe stanowisko dla roślin następczych, natomiast część roślin …

Program certyfikacji

PROGRAM CERTYFIKACJI W OBSZARZE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO (wg PN-EN ISO/IEC 17065) 1. PODSTAWY PRAWNE AGRO BIO TEST prowadzi certyfikację według systemu oceny zgodności opartego na niżej wymienionych podstawach prawnych, dokumentach normatywnych i systemach certyfikacji. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz.U. L 189 z 20.07.2007, s.1, z późn. zm.); Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1, z późn. zm.); Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. …

Początki rolnictwa ekologicznego na świecie

Rolnictwo ekologiczne we współczesnej formie ukształtowało się przy udziale nauki a wyrosło z trzech głównych metod gospodarowania: - Biodynamicznej, zapoczątkowanej w Niemczech, przez Rudolfa Steinera, który w 1924 roku w Kobierzycach koło Wrocławia przeprowadzał szkolenia dla rolników z duchowych podstaw rolnictwa; - Organicznej, reprezentowanej przez Alberta Howarda z Anglii; - Biologicznej, rozwiniętej w Szwajcarii przez Hansa-Petera Ruscha i Hansa Mülera. Termin „rolnictwo ekologiczne” pojawił się na początku lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku, jako uogólnienie metod produkcji rolnej, opracowanych przez tych autorów. W tym czasie doszło do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy …

Początki rolnictwa ekologicznego w Polsce  

Rolnictwo ekologiczne w Polsce ma ponad półwieczną tradycję. Pierwsze w kraju gospodarstwo ekologiczne założył w 1930 roku w Szelejewie senator Stanisław Karłowski. Prowadził on produkcję w duchu biodynamicznym tym samym, który w Kobierzycach promował Rudolf Steiner.   Wojna przerwała rozwój tej metody gospodarowania na ponad trzydzieści lat. Dopiero inż. Julian Osetek, na początku lat sześćdziesiątych, jako jedyny w kraju prowadził swoje gospodarstwo biodynamiczne w Nakle nad Notecią.   Na bazie jego doświadczeń i dzięki zaangażowaniu kadry naukowej SGGW w Warszawie, prof. Mieczysław Górny postawił naukowe podstawy rolnictwa ekologicznego w Polsce. …