Sprzedający udzielając porady oraz świadcząc pomoc Kupującym kieruje się dobrą wolą i posiadaną wiedzą, przy czym nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie przez Kupującego i powstałe z tego tytułu skutki.

Zdjęcia, opisy, artykuły, teksty prezentowane na naszej stronie podlegają Ochronie Praw Autorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie życzymy sobie, aby były wykorzystywane do celów komercyjnych szczególnie przez podmioty konkurencyjne.

Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy w myśl art. 71 Kodeksu cywilnego.

Wszystkie spory rozstrzygane są polubownie. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Kupującego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Kodeksu cywilny, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r., Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr. 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20/08/2013 i w przyszłości może ulec zmianie.