W służbie dla środowiska

Wpływ rolnictwa ekologicznego na naturalne zasoby środowiska sprzyja interakcjom, zachodzącym w agro-ekosystemie. Są one istotne (wymierne i niezwykle ważne) zarówno dla produkcji rolniczej, jak i dla ochrony środowiska naturalnego. Usługi dla środowiska to między innymi uprawa gleby i formowanie stabilności glebowej, utylizacja odpadów, czasowe unieruchomienie węgla, obieg składników (materii), drapieżnictwo, czy zapylanie. Poprzez wybór produktów ekologicznych, konsument promuje system mniej obciążający i mniej zanieczyszczający środowisko naturalne. Ukryte nakłady rolnictwa, uzyskiwane są często kosztem środowiska, wykorzystując jego zasoby i przyczyniając się do jego degradacji. W ekologicznym systemie produkcji koszty te są …

Ochrona gleby

Głównymi praktyki poprawiającymi kulturę gleby i budującymi jej strukturę są: zmianowanie, międzyplony, symbiotyczne powiązania, nawozy organiczne oraz głębokie spulchnianie i płytkie odwracanie gleby. Zabiegi te pobudzają makro i mikrofaunę oraz florę glebową poprawia strukturę i formowanie się gleby, kreując bardziej stabilny system.   Długość okresu, podczas którego gleba wystawiona jest na bezpośrednie działanie czynników erodujących (wiatr, woda, temperatura) jest obniżona, różnorodność biologiczna gleby wzrasta, i ograniczone są straty składników pokarmowych. Pomagając to utrzymać i poprawić żyzność gleby. Składniki pokarmowe, wyprowadzane z pola wraz z plonem są zwykle rekompensowane przez odnawialne …

Ochrona bioróżnorodności

Rolnicy ekologiczni są zarówno strażnikami, jak i użytkownikami bioróżnorodności na wszystkich jej poziomach. Na poziomie genów, poprzez preferowanie tradycyjnych i lokalnych odmian roślin i zwierząt hodowlanych, ze względu na ich większą odporność na choroby i stres, związany z warunkami klimatycznymi. Na poziomie gatunków, różnorodna kombinacja roślin i zwierząt optymalizuje cykl materii i energii w produkcji rolnej. Utrzymywanie naturalnych elementów krajobrazu (miedze, zakrzewienie śródpolne, oczka wodne) wewnątrz upraw ekologicznych i wokół nich oraz rezygnacja ze środków chemicznej ochrony roślin, stwarza odpowiednie siedliska dla rozwoju dzikiego życia. System gospodarowania ekologicznego zabezpiecza bazę …

Ochrona powietrza

Rolnictwo ekologiczne obniża zużycie energii nieodnawialnej poprzez nie stosowanie środków chemicznych (produkcja nawozów sztucznych i pestycydów pochłania ogromne ilości węgla i oleju napędowego). Ekologiczny system gospodarowania przyczynia się do złagodzenia efektu cieplarnianego i globalnego ocieplenia, poprzez możliwości odkładania (sekwestracja) węgla w glebie. Wiele praktyk rolniczych, stosowanych w rolnictwie ekologicznym (np. głębokie spulchnianie i płytkie odwracanie, przyorywanie resztek pożniwnych, stosowanie upraw okrywowych, duży udział roślin strączkowych w płodozmianie, wiążących azot w glebie) zwiększają stopień przywracania węgla do gleby, podnosząc wydajność i sprzyjając akumulacji węgla.

Organizmy Modyfikowane Genetycznie – Strefa wolna od GMO

Stosowanie GMO w ekologicznych uprawach jest niedozwolone na jakimkolwiek etapie produkcji, przetwarzania, czy handlu. Potencjalny wpływ organizmów modyfikowanych genetycznie zarówno na środowisko, jak i na zdrowie nie jest całkowicie zbadany. Rolnictwo ekologiczne podchodzi do tego tematu ostrożnie i wybiera naturalną różnorodność biologiczną. Etykieta produktów ekologicznych daje zatem pewność, że GMO nie zostały użyte w produkcji i przetwórstwie produktu ekologicznego. Tej gwarancji nie daje produkt rolnictwa konwencjonalnego – zamieszczanie na etykiecie informacji o środkach produkcji GMO, stosowanych w procesie powstawania produktu nie jest, dotychczas stosowane.