System kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym

System kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym stanowią: 1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako organ upoważniający jednostki certyfikujące do prowadzenia kontroli i wydawania certyfikatów, 2. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawuje nadzór nad jednostkami certyfikującymi oraz nadzór nad produkcją ekologiczną, 3. Inspekcja Handlowa współpracuje z IJHAR-S przy sprawowaniu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi oraz produkcją ekologiczną, w zakresie wprowadzania do obrotu detalicznego produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a lub b rozporządzenia nr 834/2007, 4. Inspekcja Weterynaryjna współpracuje z IJHAR-S przy sprawowaniu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi oraz produkcją …

Program certyfikacji

PROGRAM CERTYFIKACJI W OBSZARZE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO (wg PN-EN ISO/IEC 17065) 1. PODSTAWY PRAWNE AGRO BIO TEST prowadzi certyfikację według systemu oceny zgodności opartego na niżej wymienionych podstawach prawnych, dokumentach normatywnych i systemach certyfikacji. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz.U. L 189 z 20.07.2007, s.1, z późn. zm.); Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1, z późn. zm.); Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. …