Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r., Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres siedziby eko-ogrodnik.pl podany w niniejszym Regulaminie.

Termin 14 – dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy. Przy czym w przypadku wysłania zamówionego Towaru Kurierem, powyższy termin liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Prawo odstąpienia od umowy (jeżeli strony nie postanowiły inaczej) nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych w § 10 ust. 3 wskazanej powyżej ustawy, w tym świadczeń, które z uwagi na ich charakter ulegają szybkiemu zepsuciu (np. rośliny).

 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Eko-ogrodnik.pl dokona zwrotu całej wpłaconej przez klienta kwoty na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego, a konsument zwrotu zakupionego towaru na adres: Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie „Ziobrowscy”, Łukasz Ziobrowski, Żłobizna ul. Brzeska 8, 49-305 Brzeg, a wszystko to nastąpi niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 14 dni.

 

Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Kupujący.