PROGRAM CERTYFIKACJI W OBSZARZE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

(wg PN-EN ISO/IEC 17065)


1. PODSTAWY PRAWNE

AGRO BIO TEST prowadzi certyfikację według systemu oceny zgodności opartego na niżej wymienionych podstawach prawnych, dokumentach normatywnych i systemach certyfikacji.

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz.U. L 189 z 20.07.2007, s.1, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2009 nr 116, poz. 975, z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi;
 • PN-EN ISO/IEC 17065:2013 – Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi, wraz z aktualnie obowiązującymi dokumentami PCA;
 • Dokumentacja systemowa AGRO BIO TEST obejmująca Księgę Zarządzania oraz procedury i instrukcje, w tym formularze systemowe.

2. INFORMACJE O SYSTEMIE I ZAKRESACH CERTYFIKACJI

Jednostka certyfikującą AGRO BIO TEST działa w obszarze certyfikacji dobrowolnej. Przy certyfikacji procesów AGRO BIO TEST występuje jako „strona trzecia” tj. niezależna od Wnioskującego i od odbiorcy.

AGRO BIO TEST świadczy usługi certyfikacyjne w zakresie produkcji ekologicznej tylko na terenie Polski.

Certyfikacja zgodności procesów produkcji ekologicznej na zgodność z Rozporządzeniem WE nr 834/2007 prowadzona jest według systemu, którego elementami są:

 • ocena systemu produkcji ekologicznej produktów, prowadzona na miejscu produkcji,
 • nadzór w okresie ważności certyfikatu, obejmujący dodatkowe kontrole produkcji oraz badania produktów pobranych u dostawcy i/lub z rynku.

System certyfikacji Wnioskujących działających w zakresie rolnictwa ekologicznego jest systemem 6 według przewodnika PKN-ISO/IEC Guide 67:2007 i obejmuje ocenę i nadzór nad działalnością Wnioskującego w sposób zgodny z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007.

Badania, których wyniki wykorzystywane są w procesie certyfikacji wykonują laboratoria badawcze o których mowa w art. 19a ustawy o rolnictwie ekologicznym. Laboratoria będące podwykonawcami AGRO BIO TEST:

  • posiadają akredytację w zakresie zlecanych badań,

<li<podpisały umowę=”” o współpracy=”” z agro=”” bio=”” test,=”” <=”” li=””>

  • są bezstronne w stosunku do Wnioskującego.

</li<podpisały>

Wnioskujący jest informowany przez AGRO BIO TEST o laboratorium, do którego jest kierowana jego próbka do badań.

AGRO BIO TEST posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AC 096) w następujących zakresach:

 • ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt
 • pszczelarstwo
 • przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży
 • wprowadzenie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z krajów trzecich.

AGRO BIO TEST jest upoważniony decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym; numer identyfikacyjny PL-EKO-07.

3. PERSONEL 

Do realizacji programu certyfikacji AGRO BIO TEST zatrudnia osoby spełniające wymogi formalne do przeprowadzania procesu certyfikacji, wpisane do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, prowadzonego przez Głównego Inspektora JHARS.

4. PROCES CERTYFIKACJI

Przebieg procesu certyfikacji obejmuje następujące etapy:

 • Rejestracja Wnioskującego: przyjęcie Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, zawarcie Umowy w sprawie kontroli / certyfikacji, przyjęcie Wniosku o certyfikację,
 • Przegląd Wniosku o certyfikację i przygotowanie inspekcji,
 • Przeprowadzenie inspekcji (ocena),
 • Przegląd dokumentacji pokontrolnej,
 • Podjęcie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania certyfikatu,
 • Wystawienie certyfikatu,
 • Nadzór w okresie ważności wystawionego certyfikatu.

4.1 Rejestracja Wnioskującego

Rejestracja Wnioskującego odbywa się z dniem przyjęcia prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego (formularz urzędowy), po zweryfikowaniu możliwości świadczenia przez AGRO BIO TEST usług certyfikacyjnych w zgłaszanej przez Wnioskującego kategorii działalności.

Po rejestracji, Wnioskującemu wysyłana jest umowa wraz z formularzem właściwym dla danej kategorii działalności.

Zawarcie umowy w sprawie kontroli / certyfikacji z Wnioskującym.

Kontrola / certyfikacja prowadzona przez AGRO BIO TEST oznacza etapowy proces sprawdzania, poświadczania zgodności i nadzoru nad przedsięwzięciem zgłaszanym przez Wnioskującego, w świetle dokumentów normatywnych uzgodnionych między stronami.

Po weryfikacji dokumentów Wnioskującego oraz podpisaniu umowy, nadawany jest numer rejestracyjny w systemie AGRO BIO TEST.

AGRO BIO TEST przesyła Wnioskującemu poświadczenie przystąpienia do systemu rolnictwa ekologicznego oraz formularz Wniosku o certyfikację, właściwy dla zgłoszonej kategorii działalności.

Wnioskujący wypełnia Wniosek o certyfikację wraz z załącznikami właściwymi dla danej kategorii działalności i przesyła go do biura AGRO BIO TEST.

4.2 Przegląd Wniosku o certyfikację i przygotowanie inspekcji

Przeglądu Wniosku polega na sprawdzeniu:

 • terminowości złożenia dokumentacji wnioskowej,
 • kompletności informacji,

Przegląd Wniosku służy do:

 • oszacowania ryzyka naruszenia wymogów stanowiących podstawę wnioskowanej certyfikacji
 • określenia częstotliwości wizyt kontrolnych i pobierania próbek produktów do analiz.

Na tym etapie następuje dobór inspektora do oceny danego przedsięwzięcia i zlecenie mu inspekcji.

4.3 Przeprowadzenie inspekcji (ocena) –
inspekcja roczna (pełnozakresowa) i inspekcja w ramach nadzoru

Inspekcja roczna (pełnozakresowa) przeprowadzana jest zgodnie ze standardowym planem kontroli i obejmuje kompleksowe sprawdzenie zgodności prowadzonej działalności z wymogami Rozporządzenia UE nr 834/2007 i przepisów wdrażających. Inspekcja roczna jest zapowiedziana.
Na pisemną prośbę Wnioskującego AGRO BIO TEST może przeprowadzić inspekcję wcześniej niż przewidziana w planie (np. ze względu na uprawę wczesnych warzyw lub zbiór owoców miękkich).
Podczas inspekcji mogą być pobierane próby produktów:

 • na podstawie analizy ryzyka (u co najmniej 5% Wnioskujących),
 • na podstawie podejrzenia o możliwość zastosowania niedozwolonych środków produkcji.

Oprócz inspekcji rocznej AGRO BIO TEST przeprowadza niezapowiedziane wyrywkowe inspekcje, jak również pobór próbek, w oparciu o ogólną ocenę ryzyka niezgodności z zasadami produkcji ekologicznej, z uwzględnieniem wyników poprzednich kontroli, liczby produktów objętych kontrolą oraz ryzyka ich zamiany. Inspekcje te związane z działaniami monitorującymi lub z informacjami pozyskiwanymi w okresie nadzoru. Kontrolowany podmiot każdorazowo otrzymuje kopię protokołu kontroli.

4.4 Przegląd dokumentacji pokontrolnej

Po zakończeniu inspekcji, inspektorzy przekazują dokumentację pokontrolną do biura AGRO BIO TEST. Oceny kompletności i poprawności przekazanej dokumentacji dokonują upoważnione i kompetentne osoby.

4.5 Podjęcie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania certyfikatu

Po dokonaniu przeglądu protokołu i dokumentacji z procesu certyfikacji, osoba upoważniona podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowie przyznania certyfikatu.
Jeśli decyzja jest pozytywna Wnioskujący otrzymuje certyfikat zgodności.
W przypadku decyzji negatywnej Wnioskujący otrzymuje udokumentowaną decyzję odmowną wraz z informacją o prawie do odwołania się od tej decyzji.

4.6 Wystawienie certyfikatu

Wystawienie certyfikatu następuje po:

 • pozytywnym wyniku procesu certyfikacji,
 • spełnieniu warunków umowy w sprawie kontroli / certyfikacji zawartej przez AGRO BIO TEST z Wnioskującym.

Kopie aktualnych certyfikatów (nowe certyfikaty, rozszerzenia, zawieszenia) są publikowane na stronie internetowej AGRO BIO TEST po ich wystawieniu.
Przyjęty program certyfikacji nie przewiduje przekazania uprawnień do wystawiania, utrzymywania, rozszerzania, zawieszania lub cofania certyfikacji osobie lub jednostce z zewnątrz.

4.7 Nadzór w okresie ważności wystawionego certyfikatu

Informacje dotyczące nadzoru obejmują:

 • wyniki inspekcji prowadzonych w ramach nadzoru,
 • wyniki badań produktów,
 • odwołania i skargi,
 • zmiany w zakresie certyfikatu,
 • informacje od Wnioskującego o zmianach w procesie produkcji,
 • informacje z urzędowego nadzoru lub od stron trzecich,
 • wszelkie informacje z rynku dotyczące działalności Wnioskującego,
 • powoływanie się na udzieloną certyfikację i stosowanie znaku (logo UE).

Wnioskujący, który nie spełnia wymagań (dotyczy niezgodności stwierdzonych podczas inspekcji oraz wynikających z zawartej umowy), podlega sankcjom – upomnienie, ostrzeżenie, zawieszenie, cofnięcie certyfikatu – wg Katalogu Sankcji, zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym, z późn. zm. Wnioskujący ma prawo odwołać się od decyzji o nałożeniu sankcji do AGRO BIO TEST.

5. ZASADY WSPÓŁPRACY Z WNIOSKUJĄCYMI ORAZ Z POSIADACZAMI CERTYFIKATÓW

AGRO BIO TEST dąży do zapewnienia sprawnej współpracy z Wnioskującymi, uwzględniając ich potrzeby, przy zachowaniu wszelkich wymagań formalnych systemu certyfikacji.
Sprawną współpracę zapewnia między innymi to, że wszelkie istotne informacje są przekazywane Wnioskującym pisemnie. Na początku roku kalendarzowego Wnioskujący, otrzymują pisma informacyjne od AGRO BIO TEST, w których przypomina się o terminach spraw, zmianach w systemie itp. Zachowanie poufności jest zapewnione dzięki przekazywaniu informacji wrażliwych tylko osobom upoważnionym przez Wnioskującego.

5.1  Uzgodnienia
Na wstępnym etapie procesu certyfikacji AGRO BIO TEST szczegółowo uzgadnia z Wnioskującym zakres certyfikacji i warunki umowy.

5.2. Przerwanie procesu certyfikacji

Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić na pisemne życzenie Wnioskującego na każdym jego etapie, przy czym AGRO BIO TEST może domagać się poniesienia przez Wnioskującego kosztów realizacji procesu do chwili jego przerwania.
Powodem przerwania procesu certyfikacji może być niewywiązanie się Wnioskującego z uzupełnienia wymaganej dokumentacji w ustalonym terminie lub brak wniesienia ustalonych opłat.
Wyłączenie z programu certyfikacji AGRO BIO TEST następuje:

 • w terminie podanym przez Wnioskującego w piśmie dotyczącym jego rezygnacji z certyfikacji,
 • niezwłocznie po upływie terminów odwoławczych od decyzji o cofnięciu certyfikatu,
 • w dniu wejścia w życie terminu rozwiązania umowy w sprawie kontroli / certyfikacji, wymienionym w piśmie AGRO BIO TEST informującym Wnioskującego o wypowiedzeniu umowy.

5.3. Informowanie o zmianach

W celu umożliwienia podjęcia odpowiednich działań dostosowawczych wszyscy zainteresowani są powiadamiani o zmianach w procesie certyfikacji wraz z określeniem terminu wprowadzenia tych zmian.

5.4. Odwołania i skargi

Wnioskujący, w tym posiadacze certyfikatów, mają prawo do składania skarg dotyczących wszelkich działań lub odwołań od decyzji AGRO BIO TEST.
Wnioskującemu o certyfikat lub posiadaczowi certyfikatu przysługuje prawo do odwołania od decyzji
w sprawie certyfikacji, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Skargi na postępowanie AGRO BIO TEST są przyjmowane bez ograniczeń czasowych.
AGRO BIO TEST zapewnia bezstronne załatwianie skarg i odwołań oraz ma obowiązek terminowego powiadamiania podmiotu je zgłaszającego o sposobie załatwienia sprawy oraz o możliwości ewentualnego odwołania się.
Sprawy sporne związane z umową zawartą między Wnioskującym, a AGRO BIO TEST mogą być rozstrzygane na drodze prawnej przewidzianej dla tego rodzaju umów.

6. PRAWIDŁOWOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ CERTYFIKATEM I ZNAKAMI ZGODNOŚCI

Nadzór nad prawidłowością używania certyfikatu / posługiwania się certyfikatem jest jednym z podstawowych wymagań systemu oceny zgodności i stanowi przedmiot umowy między Wnioskującym a AGRO BIO TEST. W umowie są określone szczegółowo zarówno dopuszczalne zasady posługiwania się certyfikatem przez jego posiadacza, jak i uzgodnienia dotyczące działań kontrolnych, jakie prowadzi AGRO BIO TEST.
Podstawowymi zasadami prawidłowego używania certyfikatu zgodności są:

 • stosowanie certyfikatu wyłącznie do produktów spełniających ustalone wymagania,
 • stosowanie certyfikatu tylko do tych produktów, dla których został wystawiony,
 • nieodstępowanie certyfikatu do stosowania innej osobie fizycznej lub prawnej,
 • informowanie AGRO BIO TEST o wszystkich zamierzonych zmianach dotyczących certyfikowanego produktu i/lub procesu produkcyjnego,
 • oznaczanie produktu odniesieniami do ekologicznej metody produkcji zgodnie z wymogami prawnymi,
 • wykorzystywanie w reklamie informacji o uzyskanym certyfikacie w sposób zgodny z umową.

Stosowanie znaków zgodności regulują przepisy prawne.

7. ZMIANA ZAKRESU CERTYFIKATU

Jeżeli informacja nadzoru dotyczy zmian zakresu certyfikatu, osoba upoważniona analizuje zasadność informacji i podejmuje jedną z decyzji:

 • rozszerzenie zakresu, jeżeli plonowanie było ≤ 30% od prognozowanego (bez dodatkowych opłat);
 • zlecenie odpłatnej kontroli nadzoru, jeżeli plonowanie było wyższe o 30% niż prognozowano;
 • zlecenie odpłatnej kontroli nadzoru, jeżeli zgłoszono dodatkowy zakres produkcji;
 • odpłatne rozszerzenie zakresu produkcji, jeżeli zgłoszono dodatkowy produkt ekologiczny, ale technologia i miejsce produkcji pozostają niezmienione;
 • zlecenie odpłatnej kontroli nadzoru, jeżeli zgłoszono dodatkowy produkt ekologiczny, ale technologia i/lub miejsce produkcji jest inne niż podczas kontroli certyfikacyjnej;
 • odpłatne rozszerzenie zakresu, jeżeli zgłoszono dodatkowy produkt w obrocie, przy czym warunki transportu, magazynowania i sprzedaży nie uległy zmianie;
 • zlecenie odpłatnej kontroli nadzoru, jeżeli zgłoszono dodatkowy produkt w obrocie, ale warunki transportu i/lub magazynowania i/lub sprzedaży uległy zmianie.

8. UPOMNIENIE, OSTRZEŻENIE, ZAWIESZENIE I COFNIĘCIE CERTYFIKATU

Stosuje się następujące typy sankcji w stosunku do Wnioskującego nie spełniającego wymagań: upomnienie, ostrzeżenie, zawieszenie certyfikatu, ograniczenie zakresu certyfikatu i cofnięcie certyfikatu.

Stopień sankcji Rodzaj niezgodności Rodzaj sankcji
1 NIEPRAWIDŁOWOŚĆ MAŁA upomnienie i wymóg skorygowania i usunięcia przyczyn; weryfikacja przy następnej kontroli
2 NIEPRAWIDŁOWOŚĆ DUŻA ostrzeżenie i wymóg skorygowania i usunięcia przyczyn w wyznaczonym terminie, z powiadomieniem JC o zrealizowanych działaniach
3 NARUSZENIE MAŁE zawieszenie certyfikatu w części zakresu: w zakresie określonych produktów lub ich partii oraz zakaz znakowania określonych produktów lub ich partii odniesieniami do ekologicznej metody produkcji
4 NARUSZENIE ŚREDNIE zawieszenie certyfikatu w całości zakresu: ograniczenie zakresu certyfikatu oraz zakaz wprowadzania do obrotu jakichkolwiek produktów oznakowanych odniesieniami do ekologicznej metody produkcji
5 NARUSZENIE DUŻE cofnięcie certyfikatu / odmowa wydania certyfikatu

Niezrealizowanie działań naprawczych (powtórzenie uchybienia) skutkuje zastosowaniem wyższego stopnia sankcji proporcjonalnie do wagi niezgodności.

8.1 Upomnienie

Upomnienie ma charakter zwrócenia uwagi na małą nieprawidłowość, wyłącznie niewpływającą na ekologiczny status produktu. Usunięcie nieprawidłowości małej, będącej powodem wydania upomnienia, jest sprawdzane podczas następnej kontroli. Nieusunięcie nieprawidłowości małej, we wskazanym przez AGRO BIO TEST terminie, skutkuje zastosowaniem wyższej sankcji – ostrzeżenia.

8.2. Ostrzeżenie

Ostrzeżenie ma charakter zwrócenia uwagi na dużą nieprawidłowość; dotyczy wyłącznie nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wynik certyfikacji pod warunkiem, że zostaną one usunięte we wskazanym terminie.
Termin wprowadzenia działań naprawczych / korygujących AGRO BIO TEST uzgadnia z Wnioskującym lub wyznacza samodzielnie i jest uzależniony od rodzaju nieprawidłowości i możliwości usunięcia tej nieprawidłowości. Jednostka certyfikująca informuje Wnioskującego, że ma on obowiązek wdrożyć działania zapobiegawcze – określenie przyczyn i odpowiednich działań korygujących, które uniemożliwią powtórzenie się tej nieprawidłowości. AGRO BIO TEST weryfikuje skuteczność wprowadzonych działań naprawczych / korygujących w trakcie kolejnej kontroli lub poprzez weryfikację dokumentów. Nieusunięcie nieprawidłowości dużej we wskazanym przez AGRO BIO TEST terminie, skutkuje zastosowaniem wyższej sankcji – zawieszenia zakresu certyfikatu w części lub w całości zakresu.

8.3 Zawieszenie certyfikatu

Jest stosowane w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia małego, mającego wpływ na status produkcji ekologicznej i skutkuje zakazem znakowania określonych produktów lub ich partii jako ekologiczne (ewentualnie dotyczyć może jednej lub kilku działek rolnych lub jednostek produkcyjnych). AGRO BIO TEST informuje Wnioskującego, że zawieszenie pozostanie utrzymane do czasu dostarczenia dowodu potwierdzającego, że podejrzenie było niezasadne lub naruszenie z powodu którego wyniknęło zawieszenie certyfikatu w części zakresu zostało skutecznie usunięte. AGRO BIO TEST weryfikuje skuteczność działań korygujących w trakcie kolejnej kontroli lub na podstawie dostarczonych dokumentów. Okres zawieszenia certyfikatu w części zakresu jest wyznaczany przez AGRO BIO TEST na czas nie dłuższy niż okres ważności wydanego certyfikatu.
W okresie zawieszenia certyfikatu w części zakresu Wnioskujący nie może wprowadzać do obrotu produktów oznakowanych odniesieniami do ekologicznej metody produkcji, których dotyczy wydana decyzja o zawieszeniu certyfikatu w części zakresu.
W przypadku, gdy Wnioskujący nie dostarczy dowodów umożliwiających AGRO BIO TEST uchylenie decyzji o zawieszeniu certyfikatu w części zakresu we wskazanym przez jednostkę terminie, stosowana jest wyższa sankcja: cofnięcie certyfikatu w zakresie, w którym był on zawieszony.
W przypadku złamania zakazu wprowadzania do obrotu produktów oznakowanych odniesieniami do ekologicznej metody produkcji w okresie obowiązywania decyzji o zawieszeniu certyfikatu w części zakresu stosowana jest wyższa sankcja: cofnięcie certyfikatu w całości.

8.4. Zawieszenie certyfikatu w całości zakresu

Zawieszenie certyfikatu w całości zakresu ma miejsce w przypadku uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia mającego wpływ na status produktu lub w przypadku stwierdzenia, że Wnioskujący utracił możliwość prowadzenia produkcji ekologicznej lub obrotu handlowego w całym zakresie posiadanego certyfikatu.
Zawieszenie certyfikatu zostaje utrzymane, dopóki nie zostanie dostarczony przez Wnioskującego dowód potwierdzający, że podejrzenie było niezasadne lub naruszenie, z powodu którego wyniknęło zawieszenie certyfikatu, zostało skutecznie usunięte. Produkty, których dotyczyło naruszenie nie mogą być wprowadzane na rynek z odniesieniami do ekologicznej metody produkcji. AGRO BIO TEST weryfikuje skuteczność działań naprawczych w trakcie kolejnej kontroli lub na podstawie dostarczonych dokumentów.
Okres zawieszenia certyfikatu jest wyznaczany przez jednostkę certyfikującą na czas nie dłuższy niż okres ważności wydanego certyfikatu.
W przypadku złamania zakazu wprowadzania do obrotu produktów oznakowanych odniesieniami do ekologicznej metody produkcji w okresie obowiązywania tego zakazu stosowana jest wyższa sankcja: cofnięcie certyfikatu w całości. W przypadku, gdy Wnioskujący nie dostarczy dowodów umożliwiających jednostce certyfikującej cofnięcie decyzji o zawieszeniu we wskazanym przez jednostkę terminie, stosowana jest wyższa sankcja: cofnięcie certyfikatu.

8.5. Cofnięcie certyfikatu lub odmowa wydania certyfikatu

Cofnięcie certyfikatu (w całości lub w części zakresu) ma miejsce w przypadku stwierdzenia naruszenia dużego lub naruszenia przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego o długotrwałym skutku. Cofnięcie certyfikatu skutkuje rozwiązaniem umowy w sprawie certyfikacji zawartej przez AGRO BIO TEST
z Wnioskującym, co oznacza całkowity zakaz korzystania z symboli odnoszących się do rolnictwa ekologicznego oraz posługiwania się certyfikatem. Wnioskujący zobowiązany jest zwrócić AGRO BIO TEST wydany uprzednio certyfikat. Cofnięcie certyfikatu następuje z dniem wydania decyzji na okres co najmniej jednego miesiąca. Okres ten uzgadniany jest z urzędem nadzoru, zgodnie z art. 30 ust. 1 zdanie 2  rozp. 834/2007. Z dniem cofnięcia certyfikatu, Wnioskujący usuwany jest z wykazu na stronie internetowej AGRO BIO TEST.
Odmowa wydania certyfikatu ma miejsce w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dużej i dotyczy nieprawidłowości, które są niemożliwe do usunięcia i mają wpływ wynik certyfikacji.

9. KOSZTY ZWIĄZANE Z CERTYFIKACJĄ

Koszty związane z całym przeprowadzonym procesem certyfikacji ponosi Wnioskujący, niezależnie od wyniku procesu certyfikacji. O wysokości i terminach płatności opłat informuje Wnioskujących aneks do umowy, regulujący finansowe i techniczno-organizacyjne warunki kontroli / certyfikacji, której dotyczy umowa.

10. POUFNOŚĆ I BEZSTRONNOŚĆ

Polityka jakości i bezstronności AGRO BIO TEST kładzie szczególny nacisk na zachowanie niezbędnej bezstronności oraz równego traktowania wszystkich Wnioskujących, zarówno pod względem wymagań formalnych jak i finansowych oraz zachowania poufności informacji uzyskanych w procesie certyfikacji i okresie nadzoru.
AGRO BIO TEST zapewnia zachowanie w poufności informacji uzyskanych podczas kontroli przedsięwzięcia Wnioskującego, z wyjątkiem organów administracji publicznej sprawujących nadzór nad systemem rolnictwa ekologicznego.
Do wiadomości publicznej, także w wersji elektronicznej, są udostępniane informacje dotyczące Wnioskującego zawarte w przepisach regulujących ekologiczną produkcję żywności. AGRO BIO TEST zapewnia ochronę danych osobowych i gospodarczych dotyczących podmiotów objętych programem certyfikacji.
Personel AGRO BIO TEST obowiązuje zachowanie bezstronności wobec podmiotów, których sprawy rozpatruje.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

Uzyskany przez Wnioskującego certyfikat produktu nie zwalnia go z odpowiedzialności za ten produkt oraz za skutki wynikające z użytkowania produktu niewłaściwej jakości, ani nie powoduje przeniesienia części tej odpowiedzialności na AGRO BIO TEST.