Przepisy krajowe

  – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U. z 2019 r., poz. 1315) – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria (Dz. U. z 2019 r. poz. 1067) – Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu …

Przepisy unijne

1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcjiekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz. Urz. L 189 z 20.07.2007 r., s.1) 2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej 3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich …

System kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym

System kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym stanowią: 1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako organ upoważniający jednostki certyfikujące do prowadzenia kontroli i wydawania certyfikatów, 2. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawuje nadzór nad jednostkami certyfikującymi oraz nadzór nad produkcją ekologiczną, 3. Inspekcja Handlowa współpracuje z IJHAR-S przy sprawowaniu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi oraz produkcją ekologiczną, w zakresie wprowadzania do obrotu detalicznego produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a lub b rozporządzenia nr 834/2007, 4. Inspekcja Weterynaryjna współpracuje z IJHAR-S przy sprawowaniu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi oraz produkcją …

W służbie dla środowiska

Wpływ rolnictwa ekologicznego na naturalne zasoby środowiska sprzyja interakcjom, zachodzącym w agro-ekosystemie. Są one istotne (wymierne i niezwykle ważne) zarówno dla produkcji rolniczej, jak i dla ochrony środowiska naturalnego. Usługi dla środowiska to między innymi uprawa gleby i formowanie stabilności glebowej, utylizacja odpadów, czasowe unieruchomienie węgla, obieg składników (materii), drapieżnictwo, czy zapylanie. Poprzez wybór produktów ekologicznych, konsument promuje system mniej obciążający i mniej zanieczyszczający środowisko naturalne. Ukryte nakłady rolnictwa, uzyskiwane są często kosztem środowiska, wykorzystując jego zasoby i przyczyniając się do jego degradacji. W ekologicznym systemie produkcji koszty te są …

Ochrona gleby

Głównymi praktyki poprawiającymi kulturę gleby i budującymi jej strukturę są: zmianowanie, międzyplony, symbiotyczne powiązania, nawozy organiczne oraz głębokie spulchnianie i płytkie odwracanie gleby. Zabiegi te pobudzają makro i mikrofaunę oraz florę glebową poprawia strukturę i formowanie się gleby, kreując bardziej stabilny system.   Długość okresu, podczas którego gleba wystawiona jest na bezpośrednie działanie czynników erodujących (wiatr, woda, temperatura) jest obniżona, różnorodność biologiczna gleby wzrasta, i ograniczone są straty składników pokarmowych. Pomagając to utrzymać i poprawić żyzność gleby. Składniki pokarmowe, wyprowadzane z pola wraz z plonem są zwykle rekompensowane przez odnawialne …

Ochrona bioróżnorodności

Rolnicy ekologiczni są zarówno strażnikami, jak i użytkownikami bioróżnorodności na wszystkich jej poziomach. Na poziomie genów, poprzez preferowanie tradycyjnych i lokalnych odmian roślin i zwierząt hodowlanych, ze względu na ich większą odporność na choroby i stres, związany z warunkami klimatycznymi. Na poziomie gatunków, różnorodna kombinacja roślin i zwierząt optymalizuje cykl materii i energii w produkcji rolnej. Utrzymywanie naturalnych elementów krajobrazu (miedze, zakrzewienie śródpolne, oczka wodne) wewnątrz upraw ekologicznych i wokół nich oraz rezygnacja ze środków chemicznej ochrony roślin, stwarza odpowiednie siedliska dla rozwoju dzikiego życia. System gospodarowania ekologicznego zabezpiecza bazę …

Ochrona powietrza

Rolnictwo ekologiczne obniża zużycie energii nieodnawialnej poprzez nie stosowanie środków chemicznych (produkcja nawozów sztucznych i pestycydów pochłania ogromne ilości węgla i oleju napędowego). Ekologiczny system gospodarowania przyczynia się do złagodzenia efektu cieplarnianego i globalnego ocieplenia, poprzez możliwości odkładania (sekwestracja) węgla w glebie. Wiele praktyk rolniczych, stosowanych w rolnictwie ekologicznym (np. głębokie spulchnianie i płytkie odwracanie, przyorywanie resztek pożniwnych, stosowanie upraw okrywowych, duży udział roślin strączkowych w płodozmianie, wiążących azot w glebie) zwiększają stopień przywracania węgla do gleby, podnosząc wydajność i sprzyjając akumulacji węgla.

Organizmy Modyfikowane Genetycznie – Strefa wolna od GMO

Stosowanie GMO w ekologicznych uprawach jest niedozwolone na jakimkolwiek etapie produkcji, przetwarzania, czy handlu. Potencjalny wpływ organizmów modyfikowanych genetycznie zarówno na środowisko, jak i na zdrowie nie jest całkowicie zbadany. Rolnictwo ekologiczne podchodzi do tego tematu ostrożnie i wybiera naturalną różnorodność biologiczną. Etykieta produktów ekologicznych daje zatem pewność, że GMO nie zostały użyte w produkcji i przetwórstwie produktu ekologicznego. Tej gwarancji nie daje produkt rolnictwa konwencjonalnego – zamieszczanie na etykiecie informacji o środkach produkcji GMO, stosowanych w procesie powstawania produktu nie jest, dotychczas stosowane.

Lepiej zapobiegać, niż leczyć  

Rolnik ekologiczny gospodaruje bez użycia chemicznych środków ochrony roślin przeciw chwastom, szkodnikom i chorobom roślin, dlatego jego głównym zadaniem jest stwarzanie optymalnych warunków dla wzrostu roślin. Rolnik ekologiczny dąży do uzyskania dobrze odżywionych roślin, bez objawów niedoboru składników jednak nie „przenawożonych”.