– sadzonki odmian licencyjnych: Gold Milenium, Melfree, Free Redstar mogą służyć wyłącznie do produkcji owoców na terenie gospodarstwa kupującego,

– Kupujący nie ma prawa do rozmnażania odmian licencyjnych,

– Kupujący sadzonki odmiany licencyjnej zobowiązuję się do złożenia na piśmie oświadczenia (wzór oświadczenia zostanie przesłany Kupującemu e-mailem przed przeprowadzeniem transakcji) następującej treści: „Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że odmiana (nazwa odmiany) jest chroniona wyłącznym prawem i jej nielegalne rozmnażanie, przygotowanie do rozmnażania, oferowanie do sprzedaży, sprzedaż i inne formy zbywania, eksport, import, przechowywanie bez zgody właściciela odmiany (Instytutu Ogrodnictwa) udzielonej w formie umowy licencyjnej jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 (jednego) roku (art. 37 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 roku o ochronie prawnej odmian roślin, Dz. U. z 2003 r., Nr 137, poz. 1300 z późn. zm.),

– Kupujący zezwala Sprzedającemu, lub przedstawicielowi hodo